Projectinformatie

Periode: mei 2017 – september 2018

Opdrachtgever: Ondernemingsraad van Stichting Xtra

Opdracht: Aanvullende Ambtelijke Ondersteuning Ondernemingsraad

In mei 2017 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden van de RvB van Stichting MEE ZHN met de RvB van Stichting Xtra. De twee ondernemingsraden werden samengevoegd totaan de organisatie van de verkiezingen. De verkiezingen van de nieuwe OR vonden medio april 2017 digitaal plaats, waarbij gebruikt is gemaakt van de Inkesta Verkiezingstool via Neemtwerkuithanden. Na de verkiezingen ben ik, via Neemtwerkuithanden, voor maximaal 8 uur per week aangesteld ter ondersteuning van de ambtelijke secretaris van de OR van Stichting Xtra. In mei 2017 heeft de OR, als pilot, gefunctioneerd conform het nieuwe MZ-model. Dit MZ-model was bij beide ondernemingsraden in het 1e kwartaal van 2017 geintroduceerd.

Werkzaamheden

Beleidsmatig

Signaleren en melden van afwijkingen op de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, met name de Wet op de Ondernemingsraden, de Arbo-wet of andere relevante wetgeving. Bijhouden van actuele ontwikkelingen op dit terrein en dit onder de aandacht brengen van de OR.

Secretarieel & organisatorisch ondersteunen van de OR. Het accent lag daarbij op:

  • organisatie (inclusief verslaglegging) van een OR Trainingsdag met externe trainer betreft de introductie van de nieuwe MZ-structuur.
  • de OR-leden ondersteunen bij de introductie en implementatie van de nieuwe MZ-structuur;
  • opstellen van een faciliteitenregeling;
  • opstellen van een OR-reglement, waarin de nieuw MZ-structuur is opgenomen;
  • organisatie van de OR Verkiezingen, gebruikmakend van de Inkesta-tool;
  • adviseren en ondersteunen van de verkiezingscommissie bij het organiseren van de OR Verkiezingen;
  • Posten en delen van informatie met OR en achterban via het Intranet: “Wij Zijn Xtra”;
  • OR-leden adviseren in het gebruik van voornoemd intranet;
  • notuleren van diverse OR-vergaderingen, vergaderingen met de Raad van Advies en overlegvergaderingen van de OR met RvB en RvT.

Resultaat

De “nieuwe” OR is in functie.
De nieuwe OR werkt sindskort met het delen van bestanden op het Intranet; een 1e stap in het delen van informatie met elkaar (in een besloten groep) en met de achterban.
De MZ-structuur is op hoofdlijnen geïmplementeerd.