Projectinformatie

Periode: April 2015 tot mei 2017

Opdrachtgever: De Ondernemingsraad van Stichting MEE ZHN

Opdracht: Ambtelijke ondersteuning van de ondernemingsraad

Ruim 2 jaar was ik de ambtelijk secretaris van de OR van MEE ZHN. Door een bestuurlijke fusie van Stichting MEE ZHN met Stichting Xtra is deze functie op 1 mei 2017 beéindigd.

Werkzaamheden

Beleidsmatig

Signaleren en melden van afwijkingen op de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, met name de Wet op de Ondernemingsraden, de Arbo-wet of andere relevante wetgeving. Bijhouden van actuele ontwikkelingen op dit terrein en dit onder de aandacht brengen van de OR.

Secretarieel Organisatorisch

  • Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie (verantwoordelijk voor het opstellen van concept instemmings- en adviesbrieven);
  • Verslaglegging van OR-, overleg (inclusief RvT)- en commissievergaderingen;
  • Opstellen van de conceptagenda voor voornoemde vergaderingen;
  • Afstemming van de conceptagenda met het DB in het agendaoverleg;
  • Zordragen voor verzending van de vergaderstukken;
  • Regelen van de vergaderlocaties inclusief faciliteiten voor vergaderingen en trainingen (binnen en buiten de organisatie);
  • Beheren en ter beschikking stellen van het digitale archief van de ondernemingsraad aan de OR-leden;
  • Het opstellen en aanpassen van het OR Reglement en -jaarverslag.
  • Posten en delen van informatie met OR en achterban via het Intranet: “Deel Mee Net”. Hierbij vervullen van de rol van community beheerder.

Resultaat

Het volledig, naar volle tevredenheid, uit handen nemen van de ambtelijke ondersteuning van de Ondernemingsraad van MEE ZHN.

Citaat van de toenmalige voorzitter (Alexia Tazelaar): “Danielle Vogelsang werkt 2 jaar als ambtelijk secretaris voor de OR MEE ZHN. Zij is een zeer betrouwbare, accurate ambtelijk secretaris. Zij is betrokken bij onze organisatie en geeft op een prettige manier adviezen. Als voorzitter ondersteunt ze mij in het werk bij de ondernemingsraad en ze is heel prettig in de omgang. Ik kan Danielle van harte aanbevelen als ambtelijk secretaris”.